Spelt - viseklubben i Tromsø

Vedtekter for viseklubben Spelt 2020
Vedtatt av Årsmøte 2020


§ 1 FORMÅL
Viseklubben Spelt skal være en scene for skapende og utøvende visekunstnere, og en møteplass for alle viseinteresserte. Klubben skal bidra til å opprettholde og fornye nordnorsk visetradisjon, og i tillegg presentere nasjonale og internasjonale viseartister for publikum i Tromsø.
Viseklubben Spelt er partipolitisk nøytral.

§ 2 MEDLEMSKAP
Alle personer som er enige i formålet og som har betalt kontingenten, er medlemmer av klubben.

§ 3 ÅRSMØTE
Årsmøte er klubbens øverste organ og skal holdes innen utgangen av juni hvert år.
Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år, har stemmerett på årsmøtet.
Innkalling med styrets forslag til saksliste, sendes ut senest 4 - fire uker før årsmøtet. Forslag fra medlemmene som ønskes behandlet, må være sendt styret i hende senest 2 - to uker før møtet. Endelige sakspapirer sendes ut senest 1 - en uke før møtet.
Årsmøtet godkjenner saksliste og representantenes fullmakter, velger møteleder, to referenter og to protokollunderskrivere, vedtar årsmelding, revidert regnskap for foregående år, og budsjett og handlingsplan for kommende år samt innkomne forslag/vedtektsendringer.
Årsmøtet velger styreleder og fem styremedlemmer, tre vararepresentanter samt to revisorer og to representanter til valgkomité.
Alle valg gjøres for to år.

§ 4 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan holdes om styret mener det er nødvendig eller om minst halvparten av medlemmene krever det. Slikt årsmøte skal innkalles med to ukers varsel.

§ 5 STYRE OG VALGKOMITÉ
Styret består av leder, fem styremedlemmer og tre varamedlemmer som er valgt for to år.
For å bevare kontinuiteten i styret, valgte årsmøtet i 2007 tre styrerepresentanter og to varamedlemmer for to år og to styremedlemmer og ett varamedlem for ett år.
Valgkomite på tre medlemmer velges for 2 år. Styret konstituerer seg selv.
Et styremøte er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt og minst leder eller nestleder samt to andre styremedlemmer er til stede.
Styrets oppgaver:
• Lede klubben i perioden mellom årsmøtene.
• Iverksette tiltak årsmøtet vedtar.
• Oppnevne nødvendige utvalg.
• Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og organer.
• Utarbeide årsmelding og regnskap.
• Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett.
• Utarbeide retningslinjer for valgkomiteen.

§ 6 ENDRING AV VEDTEKTER
Vedtektene kan endres ved 2/3 flertall på årsmøtet.

§ 7 OPPLØSNING
Oppløsning av klubben kan kun skje med ¾ flertall på et årsmøte, eller ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal i så fall ta stilling til disposisjon av klubbens midler.

Årsmeldinger: